رستـــــــــــآکــــــــــ

روزی درختـــــــــ تنومندیــــــــــ خواهم شد

رستـــــــــــآکــــــــــ

روزی درختـــــــــ تنومندیــــــــــ خواهم شد

پیام های کوتاه
محبوب ترین مطالب

کجا بهتر از اینجا!!

نوشته ها افکار و عقاید نویسندشون رو نمایان میکنند....

و هر آدمی با عقایدش شخصیتش ساخته میشه!

مگه مهمه اسممون چیه و چندتا بهار رو دیدیم؟؟

حرف اول و آخرو عقاید میزنه....